• Avaleht
  • Eesti Spordimeditsiini Föderatsioon
  • Põhikiri
  • Liikmed
  • Sertifitseerimine
  • Juhendid ja vormid
  • Projektid
  • Koostööpartnerid
  • Kontakt

Eesti-Moldova koostöö

  


 

 

 

Pädevuse hindamine

 

 

NB! Dokumentide saatmise tähtaeg on 1. november 2020!

 

 

Pädevus spordimeditsiinis* ja selle hindamine

 

Spordimeditsiinialase pädevuse (edaspidi pädevus) hindamise eesmärgiks on spordimeditsiini valdkonnas vajalike tõendatud teadmiste, oskuste (EFSMA), hoiakute ja kogemuse kindlakstegemine. Pädevuse hindamisel on oluline nii praktilise töö kogemus, töö tulemuslikkus kui ka erialane enesetäiendus.

 

 

1. Üldsätted

1.1. Pädevuse hindamist ehk sertifitseerimist viib läbi Eesti Spordimeditsiini Föderatsioon (edaspidi ESMF), mille juhatus kinnitab pädevuse nõuded ja hindamise korra ning moodustab pädevuse hindamise komisjoni.

 

1.2. Pädevust saavad taotleda Eestis töötavad ning Terviseametis registreeritud eriarstid**, kes on olnud tegevad spordimeditsiini* valdkonnas vähemalt viimasel viiel aastal***.

 

1.3. Füsiaatria ja taastusravi residentuuri spordimeditsiini kõrvaleriala lõpueksami sooritamine loetakse ühtlasi spordimeditsiinialase pädevuse omandamiseks viieks aastaks, mille jooksul eraldi pädevuse hindamist läbi ei viida ning sertifikaati ei väljastata. Sertifikaati asendab eelnimetatud viiel aastal lõpueksami sooritamist tõendav lõputunnistus.

 

1.4.  Pädevuse hindamine on vabatahtlik.

 

1.5.  Pädevuse hindamine on soovitav läbida iga viie aasta järel.

 

1.6. Pädevuse hindamine toimub üldjuhul esitatud dokumentide alusel.

 

1.7. Erandjuhul (näiteks küsimuste tekkimisel või probleemide ilmnemisel) võib pädevuse hindamisel nõuda täiendavaid selgitusi ja/või dokumente ja/või pädevuse taotleja osalemist komisjoni istungil selle toimumise korral.

 

 

2.  Pädevuse hindamise komisjon

 

2.1. ESMF-i juhatus moodustab pädevuse hindamise komisjoni, mis koosneb viiest liikmest.

 

2.2. Komisjoni liikmed valitakse tähtajaliselt viieks aastaks isikute hulgast, kes on ise läbinud pädevuse hindamise, arvestades punktis 5.6.2 sätestatud erisusi. Vähemalt üks komisjoni liikmetest peab omama füsiaatria ja taastusravi erialast pädevust. Liikme tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine on ESMF-i juhatuse pädevuses.

 

2.3. Pädevuse hindamise komisjon töötab välja erialase pädevuse nõuded ja hindamise korra.

 

2.4. Pädevuse nõuded ja hindamise korra kinnitab ESMF-i juhatus.

 

2.5. Pädevuse hindamise komisjon valib liikmete seast esimehe ja sekretäri. Komisjoni esimees korraldab komisjoni tööd ja allkirjastab pädevuse sertifikaadi. Sekretär tagab komisjoni töö tehnilise toimimise.

 

2.6. Pädevuse hindamise komisjoni liikmete tasustamine toimub vastavalt ESMF juhatuse otsusele.

 

3. Pädevuse hindamise alused

Pädevuse hindamisel võetakse lisaks käesolevas korras sätestatud formaalsetele nõuetele ja kvalifikatsiooninõuetele vastavusele aluseks:

 

3.1. Töökogemus.

 

3.2. Erialane kompetentsus.

 

3.3. Regulaarne enesetäiendus ehk minimaalselt 300 täienduspunkti omandamine viimase viie aasta jooksul, kusjuures vähemalt 70% meditsiinialastest koolitustest (osavõtt kongressidest, konverentsidest, seminaridest, töötubadest jms) peavad olema spordimeditsiinialased.

 

4. Pädevuse hindamiseks esitatavad dokumendid ja nende esitamise kord

 

4.1. Pädevuse hindamiseks esitatavate dokumentide vormid on kättesaadavad internetis veebilehel www.spordimeditsiin.ee.

 

4.2.  Dokumendid täidetakse elektrooniliselt ja allkirjastatakse pädevuse hindamist taotleva isiku (edaspidi taotleja) poolt ning kinnitatakse kehtivat tegevusluba omavas tervishoiuteenust osutavas asutuses töötava taotleja tööandja poolt. Spordiklubi võistkonna juures töötava taotleja dokumendid kinnitatakse spordiklubi juhatuse poolt. Dokumendid saadetakse posti teel või elektrooniliselt pädevuse hindamise komisjoni sekretärile, kelle andmed on kättesaadavad internetis veebilehel www.spordimeditsiin.ee.

 

4.3. Pädevuse hindamiseks nõutavad dokumendid on:

 

4.3.1.  taotlus pädevuse hindamise komisjonile

 

4.3.2. koopia kehtivast Terviseameti registri tõendist

 

4.3.3.   vormikohane curriculum vitae

 

4.3.4.  Kirjeldus spordimeditsiinialase töö kohta viimasel viiel aastal

 

4.3.5. Enesetäienduse aruanne viimase viie aasta kohta (vt   täienduspunktide kogumise võimalused)

 

4.3.6. Pädevuse hindamise tasu maksmist tõendava maksedokumendi koopia (vt p 4.5.)

 

4.4. Dokumentide esitamise tähtpäev on iga aasta 1. november või ESMF-i juhatuse määratav muu tähtpäev, kui ESMF-i juhatus otsustab korraldada pädevuse hindamist aasta jooksul enam kui ühel korral.

 

4.5. Pädevuse hindamise tasu suurus on üldjuhul 40 EUR. Pädevuse hindamise tasu ESMF-i liikmele on erandkorras 20 EUR. Pädevuse hindamise tasu tuleb enne pädevuse hindamise taotluse esitamist kanda ESMF arveldusarvele (a/a: EE662200221014428486, märksõnaga „pädevus“).

 

5.  Pädevuse hindamise komisjoni ülesanded

 

5.1. Pädevuse hindamise komisjon korraldab pädevuse hindamist üldjuhul igal aastal üks kord. ESMF-i juhatuse otsusel võib pädevuse hindamist korraldada enam kui ühel korral aastas.

 

5.2. Pädevuse hindamise komisjon on otsustusvõimeline, kui viiest liikmest on kohal vähemalt kolm.

 

5.3. Pädevuse hindamise komisjon otsus loetakse tehtuks, kui selle poolt on kõik pädevuse hindamisel osalenud komisjoni liikmed (konsensuse eeldus).

 

5.4. Pädevuse hindamise kohta vormistatakse protokoll pädevuse hindamisele järgneva kolme nädala jooksul. Protokoll peab muu hulgas sisaldama hinnatava arsti nime, samuti andmeid hinnatava arsti eriala ja registrikoodi kohta ning komisjoni otsust taotleja pädevuse hindamise tulemuse osas (vastavalt pädevuse omistamise otsus pädevuse hindamise positiivse tulemuse korral või pädevuse omistamisest keeldumise otsus pädevuse hindamise negatiivse tulemuse korral). Protokolli allkirjastavad kõik pädevuse hindamisel osalenud komisjoni liikmed. Protokolli vormistamise kuupäevaks loetakse kuupäev, mil protokolli on allkirjastanud kõik pädevuse hindamisel osalenud komisjoni liikmed.

 

5.4.1. Pärast protokolli vormistamist tehakse protokolli taotlejat puudutav osa, sh komisjoni protokollilise otsuse taotlejat puudutav osa, taotlejale teatavaks ühe nädala jooksul kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Taotlejat mittepuudutavat osa protokollist taotlejale ei avaldata.

 

5.4.2. Pädevuse hindamise komisjon on kohustatud oma otsust põhjendama, kui komisjon asub seisukohale, et taotleja ei ole õigustatud pädevust taotlema või komisjon otsustab taotlejale pädevuse omistamisest keelduda, selgitades piisava üksikasjalikkusega, milles vajakajäämised seisnevad ja mida võib teha nende kõrvaldamiseks.

5.4.3. Pädevuse hindamise komisjon annab oma tegevusest aru ESMF-i aastakoosolekul.

 

5.5. Pädevuse hindamise komisjon esitab Terviseametile ja ESMF-i juhatusele väljavõtte komisjoni protokollist pädevuse hindamise läbinud arstide andmetega/nimedega.

 

5.6.  Komisjoni liikme pädevuse hindamine.

 

5.6.1. Komisjoni liikme pädevuse hindamine toimub käesolevas korras sätestatud üldises korras. Komisjoni liige, kes taotleb tema pädevuse hindamist, ei osale tema pädevuse hindamise menetluses.

 

5.6.2. Pädevuse hindamise komisjoni liige peab läbima pädevuse hindamise kahe aasta jooksul arvates tema komisjoni liikmeks nimetamisest.

 

5.7. Taotleja õigused seoses pädevuse hindamisega.

 

5.7.1. Taotlejal on õigus temale pädevuse omistamisest keeldumise otsuse tegemise korral taotleda uut pädevuse hindamist mitte varem kui ühe aasta möödumisel arvates eelnimetatud otsuse taotlejale teatavaks saamisest.

 

5.7.2. Taotlejal on õigus nõuda pädevuse hindamise uut korraldamist kolme kalendrikuu jooksul, kui komisjon on rikkunud pädevuse hindamisel käesolevat korda ja see on viinud taotleja suhtes pädevuse omistamisest keeldumise otsuse tegemiseni, või kui komisjon on rikkunud käesolevat korda pädevuse hindamisele mittelubamisel.

 

5.7.3. Taotlejale pädevuse omistamisest keeldumise otsust on õigus vaidlustada üksnes taotlejal. Pädevuse hindamise komisjoni otsuse vaidlustamisel tuleb esitada vaidlustus ESMF-i juhatusele ühe kuu jooksul arvates otsusest teadasaamisest. ESMF-i juhatus teeb vaidlustuse suhtes otsuse kahe kuu jooksul arvates vaidlustuse kättesaamisest. Kui ESMF-i juhatuse liige on osalenud vaidlustatud otsuse tegemisel, on ta kohustatud end vaidlustuse suhtes otsuse tegemisest taandama. Pädevuse omistamise otsuse vaidlustamine ei ole lubatud.

 

5.7.4. Kui taotleja esitab pädevuse hindamise taotlusest loobumise avalduse enne komisjoni poolt dokumentide läbivaatamist või kui komisjon on rikkunud käesolevat korda ja see on viinud taotleja pädevuse hindamisel pädevuse omistamisest keeldumise otsuse tegemiseni, on taotlejal õigus saada pädevuse hindamise tasu tagasi või nõuda selle lugemist järgmise pädevuse hindamise tasuks. Tasu tagasisaamiseks või järgmise pädevuse hindamise tasuks lugemiseks tuleb põhjendatud juhul esitada ESMF-i juhatusele vastavasisuline taotlus kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Pädevuse hindamise tasu tagastatakse taotlejale põhjendatud juhul ühe kalendrikuu jooksul arvates komisjoni poolt sellekohase taotluse kättesaamisest.

 

5.7.5. Pädevuse hindamisega seonduva dokumentatsiooni säilitab ESMF-i juhatus vähemalt viis aastat, välja arvatud pädevuse hindamise protokollid, mida ESMF-i juhatus säilitab vähemalt 50 aastat.

 

6.      Sertifikaat

 

6.1. Pädevuse hindamise komisjon väljastab pädevuse hindamise läbinud taotlejale, kellele omistati pädevus, sellekohase sertifikaadi viieks aastaks.

 

6.2. Sertifikaat vormistatakse pädevuse hindamise komisjoni sekretäri poolt ESMF-i blanketil ja nummerdatakse aastaid läbiva numeratsiooniga ning registreeritakse vastavas registreerimisraamatus.

 

6.3. Sertifikaadi väljastamise kuupäevaks on protokolli vormistamise kuupäev.

 

6.4. Sertifikaat kehtib viis aastat arvates sertifikaadi väljastamise kuupäevast.

 

6.5. Sertifikaadid annab arstidele üle üldjuhul ESMF-i juhatuse koosolekul või ESMF-i korralisel koosolekul või üldkoosolekul pädevuse hindamise komisjoni esimees, tema äraolekul ESMF-i juhatuse liige.

 

* Spordimeditsiin on multidistsiplinaarne kliiniline ja akadeemiline meditsiinieriala, mis tegeleb kehalise aktiivsusega seotud vigastuste ja haiguste diagnostika, ravi, ennetuse ja taastusraviga ning terviseedendusega (UEMS, EFSMA).

** Nii Tartu Ülikooli Arstiteaduskonna spordimeditsiini erialal kuni 1994.a põhiõppes kõrghariduse omandanud arstid kui ka spordimeditsiini valdkonnas töötavad eriarstid (kuni 30.06.2016)

*** Pädevuse taotlemiseks/säilimiseks vajalik spordimeditsiini erialaspetsiifilise praktilise töö tundide arv viie aasta jooksul on minimaalselt 440 tundi aastas (töö ambulatoorses/ statsionaarses osakonnas, töö võistkondade juures jms).

 

Pädevuse hindamise komisjon:

Esimees: Agnes Mägi
Sekretär: Maie Tali - maie.tali@kliinikum.ee; L. Puusepa 1A, 50406, Tartu
Liikmed: Eve Unt, Egle Seppo, Leena Annus

 

  ESMF koolitus: "Füsioteraapiateenus sporditraumade tekkeriskide vähendamiseks“

06.03.2019

Seoses tegevusjuhendi „Noorsportlaste tervisekontroll spordiga seotud tervisekahjustuste ennetamiseks“ rakendumisega 2018. aastal, annab Eesti Spordimeditsiini Föderatsioon teada, et 5. aprillil 2019. aastal kell 10.00-17.00 toimub Tartus, Puusepa 6 saalis koolitus „Füsioteraapiateenus sporditraumade tekkeriskide vähendamiseks“.

 

  Kursus

03.01.2018

Eesti Spordimeditsiini Föderatsioon kutsub Teid osalema kursusel „Söömise printsiibid spordis“ 25.-26.01.2018 Tartus (Puusepa 2, ruum 129).

 

Kursuse lektorid: prof Mihkel. Zilmer, prof Vahur Ööpik, assisent Luule Medijainen, dots Eve Unt.

 

  Konverents „Teadus, sport ja meditsiin X“ toimub 08. – 10. novembril Tartus!

19.09.2017

Käesolevaga soovib korralduskomitee teavitada kõiki treenereid, spordiarste, füsioterapeute, õpetajaid ja teisi spordis, kehalise kasvatuses, terviseedenduses ja liikumisharrastuse arendamises tegevaid inimesi konverentsi „Teadus, sport ja meditsiin X“ toimumisest Tartus 08. – 10. novembril käesoleval aastal.

 

< Uuemad uudised Vanemad uudised >

  Uudiste otsing:


 Uudiste arhiiv ...
 
 

Eesti Spordimeditsiini Föderatsioon          L. Puusepa 1a, Tartu          tel  +372 731 9264